โครงการวิจัย #ใครๆก็ทำวิจัยได้


  • 07/04/2019 18:04

โครงการ : การศึกษารูปแบบการจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด : กรณีผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานในปี 2548 เนื่องจากชาวบ้านผาชันประสบปัญหาการขาดน้ำกินน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และระบบการสูบน้ำเดิมไม้ได้ผล และมีค่าใช้จ่ายสูง , แอร์แว ที่ค้นพบ ช่วยให้การดำเนินชีวิตและการทำมาหากินของชาวบ้านง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน กระบวนการวิจัยยังได้รับการต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายหลายเรื่อง

Read More
  • 15/01/2019 13:57

ผลจากการดำเนินงาน ที่โครงการวิจัยสามารถร่วมกันสร้างตัวเขียน ระบบภาษาและองค์ความรู้ได้ถูกนำมาใช้ในโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการสอนภาษาท้องถิ่นให้กับเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่พิเศษ 1 ใน 500 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Read More
  • 12/12/2018 11:50

หลังจบโครงการ การศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน ป่าชายเลนท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ของประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม ทำให้พบว่า การปกป้องทะเลอ่าวบ้านดอน ต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากอ่าว ในท้ายที่สุดก็เกิดเป็นชุดโครงการ การดูแลและอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน เกิดเป็นทะเลชุมชน แห่งแรกของประเทศ ที่ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลของตนเอง

Read More
  • 09/12/2018 17:30

ชุมชนแพรกหนามแดง มีปัญหาความขัดแย้งในการปิด-เปิด ประตูน้ำระหว่างชาวบ้านฝั่งน้ำจืด และน้ำเค็มยืดเยื้อยาวนานมากว่า 20 ปี สามารถคิดค้นแบบ “ประตูระบายน้ำ” ขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีกลไก ที่สอดคล้องกับระบบน้ำของชุมชน ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลง ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของการใช้ข้อมูล และมีความมั่นใจในภูมิรู้ ศักยภาพในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตัวเอง โดยมีกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำกันอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน องค์ความรู้ ของชุมชนแพรกหนามแดง ถูกยกระดับให้เป็นกรณีศึกษา การจัดการน้ำในระบบนิเวศ 3 น้ำของประเทศ

Read More
  • 12/09/2018 14:00

หลายปีมาแล้วที่พื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นทีที่เหมาะสมกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินซึ่งมีกำลังการผลิตราว 4,000 เมกกะวัต และกับโครงการที่เกิดขึ้น ชาวบ้านมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและคัดค้าน ในส่วนของฝั่งคัดค้านมองว่า หากจะลุกขึ้นมาคัดค้าน ก็ยังไม่มีข้อมูลที่รอบด้านและรัดกุมเพียงพอที่จะสร้างการมีส่วนร่วม จึงใช้แนวทางของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการคลี่คลายปัญหาภายใต้ โครงการ กระบวนการสร้างและใช้ความรู้ รณรงค์เพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

Read More