โครงการวิจัย #งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น


  • 10/04/2019 12:19

โครงการ : การสังคายนาองค์ความรู้หมอเมือง ได้ทำการสังคายนาองค์ความรู้จากกลุ่มหมอพื้นบ้านล้านนา (หมอเมือง) 8 จังหวัดภาคเหนือขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 เพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้หมอเมืองให้เป็นตำรากลางอ้างอิงของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายหมอเมือง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน . จนถึงปัจจุบัน ผลจากงานวิจัยสามารถยกระดับวิทยฐานะของกลุ่มหมอพื้นบ้าน ตลอดจนมีการก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย

Read More
  • 07/04/2019 18:04

โครงการ : การศึกษารูปแบบการจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด : กรณีผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานในปี 2548 เนื่องจากชาวบ้านผาชันประสบปัญหาการขาดน้ำกินน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และระบบการสูบน้ำเดิมไม้ได้ผล และมีค่าใช้จ่ายสูง , แอร์แว ที่ค้นพบ ช่วยให้การดำเนินชีวิตและการทำมาหากินของชาวบ้านง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน กระบวนการวิจัยยังได้รับการต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายหลายเรื่อง

Read More
  • 01/03/2019 20:26

แต่กว่าที่คนคลองชีล้อมจะยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้เช่นนี้ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะการสะสม “ต้นทุน” การทำงาน ซึ่งก็คือ “ประสบการณ์” ของกลุ่มคนระดับแกนนำ ที่ส่วนหนึ่งเคยผ่านการงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ศักยภาพดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนงาน การประสานงาน และการ ใช้ข้อมูลเป็นจุดตั้งต้นในการดำเนินงาน รวมทั้ง “กลไก” การทำงานในรูป “คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” และ “สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองชีล้อม”

Read More
  • 09/12/2018 17:30

ชุมชนแพรกหนามแดง มีปัญหาความขัดแย้งในการปิด-เปิด ประตูน้ำระหว่างชาวบ้านฝั่งน้ำจืด และน้ำเค็มยืดเยื้อยาวนานมากว่า 20 ปี สามารถคิดค้นแบบ “ประตูระบายน้ำ” ขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีกลไก ที่สอดคล้องกับระบบน้ำของชุมชน ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลง ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของการใช้ข้อมูล และมีความมั่นใจในภูมิรู้ ศักยภาพในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตัวเอง โดยมีกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำกันอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน องค์ความรู้ ของชุมชนแพรกหนามแดง ถูกยกระดับให้เป็นกรณีศึกษา การจัดการน้ำในระบบนิเวศ 3 น้ำของประเทศ

Read More
  • 06/07/2018 10:41

เมื่อกุ้ง หอย ปู ปลา และทรัพยากรชายฝังอันเป็นเสมือนต้นทุนชีวิตของ กลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีเริ่มเสื่อมโทรม ทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้คือ รวมกลุ่มกับรื้อฟื้น และดูแล กระทั่งกลับมาอยู่ในสภาพปกติเช่นเดิม ถึงกระนั้นก็ตาม แม้ทรัพยากรจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้น แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อะไรคือสาเหตุ และจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

Read More
  • 28/05/2018 22:40

การขาดความรู้และทักษะด้านการทอ ขาดวัตถุดิบและเครื่องไม้เครื่องมือ และขาดตลาดที่จะเป็นแหล่งรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่” จึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาทักษะการทอผ้า หาตลาดและภาคีการทำงานเพื่อการพัฒนากลุ่มทอผ้าไหม

Read More