โครงการวิจัย


 • 10/04/2019 12:19

โครงการ : การสังคายนาองค์ความรู้หมอเมือง ได้ทำการสังคายนาองค์ความรู้จากกลุ่มหมอพื้นบ้านล้านนา (หมอเมือง) 8 จังหวัดภาคเหนือขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 เพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้หมอเมืองให้เป็นตำรากลางอ้างอิงของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายหมอเมือง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน . จนถึงปัจจุบัน ผลจากงานวิจัยสามารถยกระดับวิทยฐานะของกลุ่มหมอพื้นบ้าน ตลอดจนมีการก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย

Read More
 • 07/04/2019 18:04

โครงการ : การศึกษารูปแบบการจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด : กรณีผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานในปี 2548 เนื่องจากชาวบ้านผาชันประสบปัญหาการขาดน้ำกินน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และระบบการสูบน้ำเดิมไม้ได้ผล และมีค่าใช้จ่ายสูง , แอร์แว ที่ค้นพบ ช่วยให้การดำเนินชีวิตและการทำมาหากินของชาวบ้านง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน กระบวนการวิจัยยังได้รับการต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายหลายเรื่อง

Read More
 • 31/03/2019 12:16

"บ้านดง" อ.สบปราบ จ.ลำปาง ทำวิจัยโครงการนี้ในปี 2548 ด้วยงบประมาณ 60,000 บาท และงบประมาณทั้งหมดถูกใช้ไปกับการสำรวจหนี้ และที่มาของ "หนี้" ซึ่งจากการสำรวจ ชาวบ้านพบว่า "การจัดงานศพ" เป็นเหตุแห่งหนี้ จึงหาทางลดรายจ่ายจากการจัดงานศพ ซึ่งเร่ิมต้นด้วยการ "ลดเหล้า" เป็นอย่างแรก พร้อม ๆ กับหาแนวทางลดค่าใชจ่ายอื่น ๆ ในงานศพอีกหลายประการ

Read More
 • 09/03/2019 13:15

ปี พ.ศ.2542 โครงการวิจัย “การสังคายนาองค์ความรู้หมอเมือง” โดย ผศ.ดร. ยิ่งยง เทาประเสริฐ ได้เชิญกลุ่มหมอเมืองมาร่วมกันระดมสมอง และทำการสังคายนาองค์ความรู้หมอเมืองร่วมกับเครือข่ายหมอเมือง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จนเกิดเป็นชุด “โครงการวิจัยองค์ความรู้หมอเมืองขึ้นในภาคเหนือตอนบน” จัดทำตำราอ้างอิงกลางของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา กระทั่งนำไปสู่การจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในท้ายที่สุด

Read More
 • 01/03/2019 20:26

แต่กว่าที่คนคลองชีล้อมจะยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้เช่นนี้ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะการสะสม “ต้นทุน” การทำงาน ซึ่งก็คือ “ประสบการณ์” ของกลุ่มคนระดับแกนนำ ที่ส่วนหนึ่งเคยผ่านการงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ศักยภาพดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนงาน การประสานงาน และการ ใช้ข้อมูลเป็นจุดตั้งต้นในการดำเนินงาน รวมทั้ง “กลไก” การทำงานในรูป “คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” และ “สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองชีล้อม”

Read More
 • 19/02/2019 13:23

จากการศึกษาของโครงการการจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวรรณา ทองน้อย และคณะ โดยใช้เวทีการถอดบทเรียน สอบถาม สัมภาษณ์ ทั้งเกษตรกร ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มองค์กรเกษตรกร รวมถึงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดกับหน่วยงานรัฐ ทั้งชุมชน และทีมวิจัย พบว่า มีปัจจัยเงื่อนไขมากกว่า 10 ประการที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจประสบปัญหาด้านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read More
 • 09/02/2019 14:09

โครงการวิจัย รูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของเยาชนและผู้สูงอายุบ้านเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่มี ป.เช่ สุรศักดิ์ สิงหาร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยรวมกับทีมวิจัยบ้านเมืองแก ได้ทำการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน เพื่อหาแนวทาง และรูปแบบการอยู่ร่วมกันของเยาวชนและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เนื่องจากบ้านเมืองแก ประสบปัญหาความเข้าใจกันระหว่างเยาวชนและผู้สูงอายุ เป็นเหตุทำให้เด็กวัยรุ่นออกไปก่อความเดือดร้อนรำคาญ ขณะที่ผู้สูงอายุ ก็ไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทำให้ชุมชนขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาในหลาย ๆด้าน

Read More
 • 15/01/2019 13:57

ผลจากการดำเนินงาน ที่โครงการวิจัยสามารถร่วมกันสร้างตัวเขียน ระบบภาษาและองค์ความรู้ได้ถูกนำมาใช้ในโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมพัฒนาจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการสอนภาษาท้องถิ่นให้กับเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่พิเศษ 1 ใน 500 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Read More
 • 02/01/2019 14:26

บ้านสามขา , ทำวิจัยโครงการรูปแบบการจัดการหนี้สินบ้านสามขา ราวปี 2544 หลังโครงการวิจัยสิ้นสุดลง "สามขา" กลายเป็นต้นแบบในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งการจัดการหนี้สิน การจัดการป่า และ การจัดการน้ำ -- อีกทั้งยังเป็น Social Lab ให้กับหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ได้เข้าไปศึกษาหารูปแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระยะ ๆ

Read More
 • 12/12/2018 11:50

หลังจบโครงการ การศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน ป่าชายเลนท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ของประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม ทำให้พบว่า การปกป้องทะเลอ่าวบ้านดอน ต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากอ่าว ในท้ายที่สุดก็เกิดเป็นชุดโครงการ การดูแลและอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน เกิดเป็นทะเลชุมชน แห่งแรกของประเทศ ที่ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลของตนเอง

Read More
 • 09/12/2018 17:30

ชุมชนแพรกหนามแดง มีปัญหาความขัดแย้งในการปิด-เปิด ประตูน้ำระหว่างชาวบ้านฝั่งน้ำจืด และน้ำเค็มยืดเยื้อยาวนานมากว่า 20 ปี สามารถคิดค้นแบบ “ประตูระบายน้ำ” ขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีกลไก ที่สอดคล้องกับระบบน้ำของชุมชน ความขัดแย้งจึงคลี่คลายลง ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของการใช้ข้อมูล และมีความมั่นใจในภูมิรู้ ศักยภาพในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตัวเอง โดยมีกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำกันอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน องค์ความรู้ ของชุมชนแพรกหนามแดง ถูกยกระดับให้เป็นกรณีศึกษา การจัดการน้ำในระบบนิเวศ 3 น้ำของประเทศ

Read More
 • 27/09/2018 20:47

จังหวัดอุบลราชธานี แม้จะมีแหล่งน้ำทั้งที่เป็นห้วย หนอง คลอง บึง บุ่ง ทาม และแม่น้ำอยู่รายรอบพื้นที่การเกษตร แต่ก็ยังประสบปัญหา บางปีน้ำท่วม บางปีประสบภัยแล้ง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และรายได้ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ระบบการจัดการน้ำเพื่อกระจายไปยังพื้นที่เกษตรกรรม มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2 หน่วยงานคือ กรมชลประทาน ดูแลเรื่องการส่งน้ำผ่านพื้นที่เกษตรกรรม เช่น คลองชลประทาน หรือคลองส่งน้ำ อีกหน่วยงานคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่สนับสนุนเครื่องไม้ เครืองมือ และอุปกรณ์ อาทิท่อส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น แม้จะมีหน่วยงานหลักดูแล และให้ความช่วยเหลือ แต่เกษตรกรในอีกหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

Read More