ขั้นตอนการขอรับทุน


01 Jul
01Jul


เมื่อคนในชุมชนท้องถิ่นหรือผู้สนใจ ควรเริ่มต้นจากการทำ “เอกสารเชิงหลักการ” (Concept Paper) ที่มีความยาวไม่เกิน 4-5 หน้า และจัดส่งเอกสารเชิงหลักการมายังศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ (Node) หรือพี่เลี้ยงที่อยู่ใกล้กับท่านมากที่สุด  หรือเสนอต่อสกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ในพื้นที่ที่ไม่มีโหนด/พี่เลี้ยงดูแล)

เมื่อศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือสกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้รับเอกสารเชิงหลักการแล้วจะพิจารณาแจ้งผลให้ผู้เสนอโครงการทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารเชิงหลักการ


หลักการเขียนเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)

1. ชื่อโครงการวิจัย

ตั้งตามประเด็นปัญหา / ข้อสงสัย / เรื่องราวที่ต้องการศึกษา / เรียนรู้ / ค้นหาคำตอบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยต้องเป็นไปตามความต้องการของชุมชน

2. ความเป็นมาของเรื่องที่ต้องการทำวิจัย

สภาพการณ์ปัญหา ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน / อย่างไร ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาโดยใครหรือไม่ / อย่างไร จนถึงปัจจุบันสภาพปัญหาเป็นอย่างไร หากไม่หาแนวทางแก้ไขแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไร

3. คำถามวิจัย / วัตถุประสงค์ ในการทำวิจัย

ต้องการศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบ หรือต้องการแก้ปัญหาในเรื่องใด / เพื่ออะไร

4. แผนงานและวิธีการศึกษา เพื่อให้สามารถตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาได้

มีแนวทางทดลองทำเพื่อนำไปสู่การหาคำตอบ หรือแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างไร / มีใครมาร่วมทำงานบ้าง / มีการดำเนินกิจกรรมอะไร / เมื่อไร

5. งบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน

มีแนวทางและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมของงานวิจัย โดยมีความสอดคล้องกับ ระยะเวลาที่ดำเนินงานวิจัยในท้องถิ่น


6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หากดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน จนสามารถตอบคำถาม / ข้อสงสัย หรือ แก้ปัญหาได้แล้วจะมีประโยชน์อย่างไร / ใครได้ใช้ประโยชน์

7. ข้อมูล / ประวัติย่อหัวหน้าโครงการและทีมวิจัย พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research Division)

สถานที่ติดต่อ ชั้น 23 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์

เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8309-8314, 8332-8340 โทรสาร 0-2298-0462

Comments
* The email will not be published on the website.