การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น


07 Jul
07Jul

การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

------

ตลอดสองทศวรรษของการดำเนินงานสนับสนุนให้ “ชาวบ้านทำวิจัย”  ซึ่งสิ่งที่จะเป็นเอกสารยืนยันถึง “กระบวนการ”ค้นหาองค์ความรู้ กระบวนการแก้ไขปัญหา คือ “รายงานการวิจัย”  ซึ่ง การเขียนรายงานการวิจัย  ประกอบด้วย

1.ความเป็นมา  เหตุผลที่ต้องทำวิจัยในเรื่องนั้น ๆ

2.วัตถุประสงค์ (เมื่อเขียนงานมาถึงขั้นสุดท้ายแล้ว เราต้องย้อนกลับมาดูวัตถุประสงค์ด้วยว่าตอบ
วัตถุประสงค์หรือไม่)

3.เล่าเรื่อง ปัญหาสำคัญที่แก้ไข

ปัญหานี้เกิดเมื่อไหร่/ กับใคร/ ผลเป็นอย่างไร

ปัญหานี้เกิดเพราะอะไร สาเหตุ

4.เล่าเรื่องกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงาน

 • กระบวนการงานวิจัยจะเน้นที่ตัวคุณค่าเป็นสำคัญ ดังนั้นตัวคุณค่า (ต้องตอบคำถาม) ต่อไปนี้
 • ทำอะไร (กิจกรรม)
 • ทำเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์)
 • ใครเข้าร่วม (กลุ่มเป้าหมาย)
 • ทำอย่างไร (วิธีการ)
 • ผลที่เกิดขึ้น (ผลสำเร็จ)
 • ทำไมจึงเกิดผลดังกล่าว (วิเคราะห์)
 • ปัญหาอุปสรรค/ทำไมจึงเกิดปัญหาดังกล่าว การแก้ไขปัญหา/ผลจากการแก้ไขปัญหา

5.เล่าเรื่องการปฏิบัติการโดยละเอียด (ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดคือ ความรู้ที่ปฏิบัติได้จริง) 

 • แกนนำทำอะไร………ทำไมถึงทำอย่างนั้น (เมื่อไหร่ที่เราถามว่า ทำไม ตรงนั้นคือการวิเคราะห์)
 • ชาวบ้านทำอะไร……..ทำไมถึงมาร่วมทำ
 • จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เงิน อย่างไร
 • เอาความรู้/เทคนิค วิธีการมาจากไหน ใช้แล้วเป็นอย่างไร
 • เอาภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้อย่างไร เรื่องอะไร (เล่าให้ละเอียด ไม่ตกหล่น ตรงนี้คือองค์ความรู้)
 • ประสานงานกับคนนอกชุมชนอย่างไร ผลเป็นอย่างไร
 • แกนนำได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในขณะที่ทำงานอย่างไร  (งานวิจัยไม่เน้นที่ความสำเร็จ แต่จุดสำคัญอยู่ที่ว่า กว่าจะประสบความสำเร็จนั้น ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้อย่างไร)

6.เล่าเรื่อง ผลของการปฏิบัติในรายละเอียด

 • คนที่ได้ประโยชน์
 • ผลผลิตที่ได้
 • ผลต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร

7.เล่าเรื่องผลของการทำงานทำให้ชุมชนมีแนวทางแก้ปัญหานั้นได้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

อาทิ เกิดกลุ่ม หรือ กลไกการทำงานร่วมกัน เกิดกติการ่วมกันของคนในชุมชน

+++++++++++

Comments
* The email will not be published on the website.