บทความ #งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น


 • 20/03/2019 14:20

ระบบวิจัยที่ดีต้องมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ระหว่างทั้งสามส่วน คือ เอกชนมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ป้อนโจทย์ให้นักวิชาการ นักวิชาการคิดอะไรได้ใหม่ก็มีเอกกชนมารับไปพัฒนาต่อ ภาครัฐก็สร้างงานวิจัยเพื่อใช้เองจ้างเอกชนทำวิจัยบางเรื่องและให้ทุนนักวิชาการด้วย ระบบวิจัยในประเภทเหล่านั้นจึงก้าวหน้าไปได้ มีการส่งงาน “ขึ้น” หิ้งและมีการนำ “ลง” มาจากหิ้งไปใช้ต่อ หรือบางเรื่อง อาจจะยังไม่ทันขึ้นหิ้งก็มีคนคว้าเอาไปแล้ว

Read More
 • 07/03/2019 23:47

ในมุมมองของเป็นนักวิชาการ นอกจากได้ทำผลงานวิจัยทั่วไปไม่ว่าจะรูปแบบรายงาน การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร ผมยังได้รับสิ่งที่ไม่ได้จากงานวิจัยแบบเน้นวิชาการนั่นคือ ความอิ่มเอมใจที่ได้ญาติสนิทมิตรสหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

Read More
 • 05/03/2019 15:52

การสืบชะตาแม่น้ำ หรือการเลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันในการรักษาทรัพยากรน้ำ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรของเรานี้ ควรจะเกิดจากความร่วมมือของทุกส่วน ทั้งชาวบ้าน หน่วยงานต่างๆภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมทั้งการร่วมมือของคนทั้งสายน้ำ จึงจะเกิดภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สามารถป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติได้

Read More
 • 13/10/2018 16:54

บ้านผาหมอนได้ผ่านกระบวนการทางด้านการตลาดที่มีกรอบจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย.สกว.เมื่อปี พ.ศ.2547 จากกรอบงานวิจัยวันนั้นชุมชนสามารถกำหนดทิศทางในการคัดกรองแสวงหาพันธมิตรทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเอง - สุรสิทธิ์ ดลใจไพรวัลย์

Read More
 • 03/10/2018 11:46

สังคมโดยภาพรวมมักจะมองความมั่นคงทางอาหาร ในเชิงปริมาณอาหาร เช่น การมีอาหารบริโภคเพียงพอทำได้อย่างไร หรือจะสามารถอาหารกักตุนอาหารไว้ได้อย่างไร แต่ในสภาพความเป็นจริงแหล่งอาหารประเทศไทย ซึ่งมาจากฐานการผลิตระดับระดับชุมชน กลับถูกทำลายลงเรื่อยๆ จากระบบโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนกลับมาหาทางออกในฐานการผลิตระดับชุมชนท้องถิ่นควบคู่กันไปกับการพัฒนาระบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้านอื่นๆ จึงเป็นการสร้างให้เกิดทิศทางความมั่นคงด้านอาหารที่ตรงจุดและสามารถทำให้เกิดรูปธรรมความมั่นคงได้จริง

Read More
 • 30/09/2018 08:49

กว่า 2่ ทศวรรษที่ผ่านมางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้สนับสนุนการวิจัยด้วยการทำงานผ่านระบบและกลไกที่มี ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Node) และพี่เลี้ยง ที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนและประสานงานให้คนในชุมชนทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และยังได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ฯ เป็นภาคีการทำงานร่วมกับชุมชนด้วยเครื่องมือการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการค้นหาความรู้และการจัดการกับปัญหาในหลากหลายประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละภูมิภาค หลากหลายประเด็น

Read More
 • 26/09/2018 21:34

การจะยกระดับการวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เป็นการปฏิบัติการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนั้น ต้องมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นสถานการณ์โลกและสถานการณ์ท้องถิ่น โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัยท้องถิ่นแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ การดำเนินการดังกล่าวนี้สามารถจะใช้แนวคิดที่เป็นค่านิยมหลักขององค์กร 3 ประการ (T-Think Globally คิดและมองประโยชน์ในภาพรวม R-Research Management Excellence มีความเป็นเลิศด้านการจัดการงานวิจัย F-Force for Change เป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง) มาเป็นแนวในการดำเนินการได้

Read More
 • 18/08/2018 23:59

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ดำเนินงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน (SRI4: Inequality Reduction) โดยเน้นสังเคราะห์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องความเหลื่อมล้ำของสังคมจากฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมถึงการมองทิศทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ และสนับสนุนทุนวิจัยเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยร่วมมือกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประสานเชื่อมร้อยการทำงานสังเคราะห์ความรู้ พัฒนางานวิจัย และขับเคลื่อนผลการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ SRI4 ไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม นอกจากนี้ยังเกิดการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

Read More
 • 08/08/2018 16:48

การดำเนินงานใน 1 ปีที่ผ่านมา (2561) ของการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แตกต่างกันภายใต้บริบทของท้องถิ่น ชุมชนใน 4 ภูมิภาค ที่ต่างก็มีความหลากหลายในผู้คน ชาติพันธุ์และวิถีการดำรงชีพภายใต้ระบบนิเวศน์และวัฒนธรรมและพลวัตของชุมชนที่ความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแตกต่างกัน

Read More
 • 21/05/2018 13:06

จากระยะเวลาของการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมา ความคาดหวังของคนนางเลิ้ง คือ การฟื้นฟูย่านนางเลิ้งให้รุ่งเรืองเหมือนในอดีต มีการรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ตั้งแต่การก่อตั้งชุมชน พัฒนาการตามช่วงเวลา รวมทั้งความรู้ ศิลปวัฒนธรรม อาหารและของดีอื่นๆของชุมชน รวบรวมเป็นตำรา หนังสือของชุมชนโดยคนในชุมชน การฟื้นฟูตลาดและเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว การสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนหันมาสนใจ เรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นคนนางเลิ้ง

Read More
 • 14/03/2018 17:03

ถ้าจะให้ถอดบทเรียนความสำเร็จของคนบ้านขอนั้น ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจาก “การมีส่วนร่วม” ของทุก ๆ ฝ่าย ตั้งแต่ระดับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรวิจัย

Read More
 • 21/09/2017 11:34

มีผลงานที่ยืนยันได้ว่า ประสบการณ์ของครู กศน.ที่ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นจริงคือ ผลการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ กศน.อำเภอภูซางที่ทำมาเป็นเวลา3-5 ปี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการสอนผู้ไม่รู้หนังสือและทักษะวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มสะใภ้ลาวในงานวิจัยให้มีความมั่นใจตัวเองมากขึ้น ใฝ่เรียนรู้ภาษาไทยและทำอาชีพช่วยเหลือครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงงานวิจัยท้องถิ่นให้กับอำเภออื่นๆ รวมทั้งยังช่วยหนุนเสริมงานพัฒนาชุมชนของอำเภอภูซางได้อีกด้วย หากท่านอยากสัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้ ก็ไปแวะเยี่ยมเยียนที่ กศน.อ.ภูซาง จ.พะเยาได้ แม้ผลลัพธ์นี้ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมกับกศน.อำเภออื่นๆ ที่กำลังเริ่มงาน แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะมีต้นแบบตัวอย่างที่ดีในองค์กรของตัวเองแล้ว

Read More