บอกกล่าวเล่าความ...สอนน้อย เรียนรู้มาก


20 Feb
20Feb ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครูเปลี่ยนจากการสอนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นโค้ช สอนน้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” เพราะฝันสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะชีวิต นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล จึงได้ร่วมกับเพื่อนครู ปฏิวัติการสอนปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยการนำเครื่องมือ “วิจัยเพื่อท้องถิ่น” มาเป็นฐานการเรียนรู้ 10 ขั้นตอน และสอนแบบ “วิชาบูรณาการ” โดยมีศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นภาคีเด็กๆนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับชั้น จะต้องทำโครงงานห้องเรียนละ 1 ชิ้น ร่วมกันคิดเรื่องและหาคำตอบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 10 ขั้นตอน ที่โรงเรียนนำมาใช้เป็นบันไดการเรียนรู้ร่วมเป้าหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล คือ ในโครงงานแต่ละเรื่องของนักเรียน 1 ห้องเรียน ใช้เวลา 1 ปีการศึกษา คือ ขั้นที่ 1.เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว 2.ย้อนรอยกระบวนการ 3.พัฒนาโจทย์วิจัย 4.ตั้งคำถามย่อย 5.ค้นหาวิธีเก็บข้อมูล โดยขั้นที่ 1-5 จัดอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงงานทำในภาคเรียนแรก ซึ่งก่อนปิดภาคเรียนทางโรงเรียนจะจัดเวทีให้เด็กๆนำเสนอโครงงานเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง และผู้รู้จากหน่วยงานต่างๆ ก่อนนำไปปรับปรุงโครงงาน จากนั้นเมื่อเปิดภาคเรียนที่สอง จะเข้าสู่บันไดขั้นที่ 6 คือ การลงพื้นที่จริงศึกษาและเก็บข้อมูล 7.วิเคราะห์และประมวลผล 8.ทดลองทำ 9.รวบรวมข้อมูลสรุปเป็นองค์ความรู้ และ10.รายงานและนำเสนอผลต่อสาธารณะ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้ ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งประเด็นคำถาม และสมมุติฐานอย่างมีเหตุผล ူสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมได้และนับตั้งแต่ปี 2553 ก็มีผลงานจากการวิจัยของเด็กเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนชาวสตูลได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดั่งเช่น โครงงานศึกษาการตามรอยฟอสซิลในอภเภอเมืองสตูล เพื่อร่วมกับชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสตูล ของนักเรียนชั้น ป.4/6 ซึ่งผลของการทำโครงงานทำให้นักเรียนมีความรู้และภาคภูมิใจที่ได้ค้นพบฟอสซิลซากหอยกาบคู่อายุ 350 ล้านปี ที่บ่อดินบ้านปอเก๊าะยามู ในต.ควนขัน จ.สตูล ซึ่ง "คิงส์” ်ด.ช.ปุณณกัณฐ์ หนูน้อย และ "มิลค์” ်ด.ญ.ธนัญญา เตียววิริยะกุล ซึ่งขณะนี้เรียนชั้น ป.6/6แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ภูมิใจมากที่พวกเราสามารถค้นพบฟอสซิลด้วยตนเอง การเรียนแบบบูรณาการนี้ดีมากๆ เด็กและครู ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เพราะบางอย่างครูก็ไม่รู้ ซึ่งการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานก็ต้องใช้เหตุผลมาพูดคุยกันทั้งห้องเรียน และสนุกที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ สืบเสาะ ค้นหาของจริง

และนี่คือ อีกรูปแบบหนึ่งของการขับเคลื่อนโลกด้วยความฝัน ความศรัทธาในตัวเด็ก

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                             

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/627972 

Comments
* The email will not be published on the website.